Privacyverklaring

Laatste herziening: [ 15/01/2018 ].

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Ontex BV, met maatschappelijke zetel te Genthof 5, 9255 Buggenhout, België, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het btw-nummer BE 0419.457.296, RPR Gent - Afdeling Dendermonde (hierna “ONTEX” genoemd) en elk van de gelieerde ondernemingen die bezoekersinformatie beheren en gebruiken die verzameld werd via de website op het volgende adres: https://www.id-direct.com/belgiumb2c/nl/home.html (hierna de “Website” genoemd).

Als u, als bezoeker, deze website bezoekt, ervoor kiest om u te registreren of persoonsgegevens verstrekt aan deze Website, stemt u in met het gebruik van deze persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Wij wijzen erop dat deze Website links bevat naar andere websites, die niet door ONTEX beheerd worden, waarvoor ONTEX niet verantwoordelijk is en die niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring. U dient de website en toepasselijke privacyverklaringen van de betreffende derde te controleren voor meer informatie over hun verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gebruik van deze Website is onderworpen aan deze Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden, die u kunt terugvinden op https://www.id-direct.com/belgiumb2c/nl/page/conditions.html .

Voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt in bepaalde delen van deze Website, kunt u gevraagd worden om deze Privacyverklaring elektronisch te aanvaarden door op “AANVAARDEN” te klikken. Doordat u op die knop klikt en door uw gebruik van deze Website stemt u in met de verzameling, de verwerking, het gebruik en de overdracht van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Deze aanvaarding en instemming worden even doelmatig beschouwd als de uitvoering van deze Privacyverklaring door middel van een schriftelijke handtekening die met de hand door u geplaatst wordt, en deze Privacyverklaring wordt geacht te voldoen aan elke schriftelijke vereiste van elke geldende wetgeving, niettegenstaande deze Privacyverklaring elektronisch geschreven en aanvaard is. Onze gegevens over de datum waarop u deze Privacyverklaring aanvaardt, en de datum waarop alle toekomstige veranderingen aan deze Privacyverklaring van kracht worden, zullen sluitend bewijs zijn met betrekking tot de datum van vankrachtwording.

Als u vragen hebt met betrekking tot deze Privacyverklaring of vindt dat uw bezorgdheden niet weggenomen zijn, verzoeken wij u om uw vragen te richten aan:

Verzameling van informatie

ONTEX zal via de Website persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonsgegevens”) over u verzamelen tijdens het bestel- of registratieproces. Deze Persoonsgegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, land, geboortedatum, taalkeuze en profiel. Tijdens het betalingsproces kunnen bepaalde kredietkaartgegevens verzameld worden om de betaling te verzekeren.

Gebruik van Persoonsgegevens

De verstrekte Persoonsgegevens van de bezoeker zullen verwerkt worden in overeenstemming met de geldende wetten en regels met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, inclusief de Europese richtlijn inzake gegevensbescherming 95/46/EC en de tenuitvoerlegging van plaatselijke wetten, die gewijzigd, vervangen of ingetrokken kunnen worden, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (“GPDR”) zodra deze van kracht wordt op 25 mei 2018 (hierna de “Wetten inzake gegevensbescherming” genoemd). Voor de toepassing van deze Privacyverklaring hebben 'persoonsgegevens', 'verwerkingsverantwoordelijke', 'verwerker', 'betrokkene' en 'verwerker/verwerking' dezelfde betekenis als in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

ONTEX treedt op als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens en zal uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: bezoekersadministratie, verwerking en controle van bestellingen en reservaties, dienstverlening na verkoop en beheer van de relatie met de klant, verbetering van onze Website en de producten en diensten van ONTEX en, behoudens uw toestemming zoals vereist volgens de geldende wetgeving, direct marketing voor de producten en diensten van ONTEX (met inbegrip van de verzending van onze nieuwsbrief als u hierop inschrijft). Wij zullen ervoor zorgen dat onze marketingactiviteiten in overeenstemming met de geldende wetgeving zijn en procedures instellen om de vereiste toestemmingen te verkrijgen voordat wij u e-mails met informatie over aanbiedingen van ONTEX sturen. U kunt te allen tijde vragen dat wij de verzending van deze materialen aan u stopzetten.

Elke bezoeker heeft het recht, zonder dit te moeten motiveren, om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens als deze persoonsgegevens gebruikt worden voor direct-marketingdoeleinden.
Bezwaren kunnen gratis verstuurd worden:

- via e-mail naar het volgende e-mailadres: iddirect-belux@ontexglobal.com

- per brief aan het volgende adres: iD Direct, Help Desk, Ontex BV, Genthof 5, 9255 Buggenhout (België)

Elke bezoeker heeft het recht om Persoonsgegevens, die in de bestanden van ONTEX verwerkt worden en die op hem of haar betrekking hebben, te raadplegen en te verbeteren, en om andere rechten uit te oefenen volgens de geldende wetten inzake gegevensbescherming. Dit recht op toegang en verbetering kan rechtstreeks en gratis via de Website uitgeoefend worden via de account van de bezoeker, of door contact op te nemen met ONTEX op het bovenvermelde e-mailadres.

ONTEX neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die door de bezoeker meegedeeld worden, te verzekeren. Elke bezoeker erkent echter dat de verzending van Persoonsgegevens via internet nooit zonder gevaar is. Voor zover toegestaan door de wetgeving, stemt de bezoeker er dan ook mee in dat elke mogelijke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hij of zij lijdt ten gevolge van het onwettige of onrechtmatige gebruik van zijn of haar Persoonsgegevens door derden die hiertoe niet bevoegd zijn, nooit aan ONTEX toegeschreven of op ONTEX verhaald kan worden.

Bekendmaking van informatie aan derden

Persoonlijke gegevens kunnen internationaal verzonden worden via de wereldwijde organisatie van ONTEX of aan derden voor de hieronder vermelde doeleinden.

Wanneer u een product bestelt op de Website heeft ONTEX het recht om uw Persoonsgegevens te delen met andere vennootschappen van de ONTEX groep (een lijst van de ONTEX entiteiten is beschikbaar op ( http://www.ontexglobal.com/ontex-around-world)die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte en die als verwerkingsverantwoordelijken optreden voor de volgende doeleinden: beheer van de bestellingen, levering van de producten, dienst na verkoop, facturatie, bijstand verlenen, boekhoudkundige en taks doeleinden, klachtenbeheer, naleving van de wet, direct marketing, dit in overeenstemming met de toepasselijke Wetten inzake gegevensbescherming.

Hoewel wij Persoonsgegevens van bezoekers verstrekken aan dienstverleners die namens ons Persoonsgegevens verwerken, als verwerker, delen wij geen Persoonsgegevens van bezoekers met derden voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden, tenzij anders aangegeven op het moment van de verzameling van de gegevens, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit kan overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) omvatten, met inbegrip van landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de Europese Economische Ruimte. ONTEX zal passende veiligheidsmaatregelen nemen, zodat de Persoonsgegevens onder een passend beschermingsniveau blijven vallen, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming voor de bovenvermelde doeleinden. Door via deze Website Persoonsgegevens te verstrekken aan ONTEX, geeft u uw toestemming voor deze overdrachten.

Indien nodig of vereist kunnen Persoonsgegevens meegedeeld worden aan wetshandhavende, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derden indien dit nodig of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of verzoeken of voor de bovenvermelde doeleinden.

Informatiebeveiliging

Wij beschikken over passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, waaronder handelsnormen inzake technologie en operationele veiligheid om de Persoonsgegevens die door bezoekers verstrekt worden te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, onbevoegde toegang, openbaarmaking of overdracht, misbruik, en tegen alle andere onwettelijke vormen van verwerking, zoals vereist door de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bescherming van de privacy van kinderen

ONTEX begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen in deze interactieve onlinewereld. De Website waarop deze Privacyverklaring betrekking heeft, is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 18 jaar of jonger.

ONTEX verkoopt geen producten voor de aankoop door kinderen. Als u jonger bent dan 18, mag u deze Website enkel gebruiken wanneer dit gebeurt onder toezicht van een ouder of voogd.

Vragen van bezoekers

Als u vragen of bezorgdheden hebt met betrekking tot uw privacy wanneer u deze Website gebruikt, verzoeken wij u contact op te nemen:

Update van deze Privacyverklaring

Als ONTEX de privacypraktijken verandert, zal een bijgewerkte versie van deze Privacyverklaring deze veranderingen weerspiegelen. Wij zullen u op de hoogte brengen van deze veranderingen door de datum van vankrachtwording bovenaan deze Privacyverklaring aan te passen. Zonder afbreuk te doen aan uw rechten onder de geldende wetgeving behoudt ONTEX zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen zodat ze aansluit bij de technologische ontwikkelingen, wijzigingen in de wetgeving en regelgeving en goede handelspraktijken.