Algemene Verkoopsvoorwaarden

  Laatste herziening: [ 23/02/2018 ]

 1. 1 Toepassing

 2. 1.1 De rechtsverhouding tussen Ontex BV, met maatschappelijke zetel te Genthof 5, 9255 Buggenhout, België, met ondernemingsnummer 0419.457.296 ("Ontex") en de koper ("de Koper") wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.
 3. 1.2 Indien u vragen heeft met betrekking tot Ontex’ hiertoe voorziene website ( http://www.id-direct.com/belgiumb2c/nl/home.html”), de aangeboden producten op de Website of de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, gelieve dan contact op te nemen met onze iD-helpdesk:
  • via e-mail aan het volgende adres: iddirect-belux@ontexglobal.com
  • door het zenden van een brief aan volgend adres: iD Direct, Help Desk, Genthof 5, 9255 Buggenhout, (België)
  • telefonisch naar het volgend nummer: +32(0)52 399 813
 4. 1.3 Om een bestelling te plaatsen, dient u minstens 18 jaar oud te zijn en uw verblijfplaats in België hebben. Voor bestellingen afkomstig van buiten België, dient u contact op te nemen met onze iD-helpdesk.
 5. 1.4 Het plaatsen van een bestelling op de Website houdt een volledige aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden in.
 6. 1.5 Ontex behoudt zich het recht voor deze voorwaarden in voorkomend geval aan te passen. Telkens de Koper producten wenst te bestellen via Ontex’ website, dient de Koper deze voorwaarden na te kijken om zich ervan te verzekeren dat hij/zij de voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Koper de overeenkomst aangaat met Ontex.
 7. 2 Aanbiedingen en bestellingen

 8. 2.1 Een aanbieding is geldig tot de aangegeven datum op de Website of zolang de voorraad strekt. De Koper kan Ontex’ aanbiedingen en producten via de Website raadplegen en dient zijn/haar bestellingen online te plaatsen.
 9. 2.2 De afbeeldingen van de producten op de Website van Ontex zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd. Hoewel Ontex er alles aan heeft gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kan Ontex niet garanderen dat de weergave van de kleuren op het beeldscherm van de Koper exact overeenstemt met de kleur van de producten. De producten van de Koper kunnen iets afwijken van deze afbeeldingen.
 10. 2.3 Hoewel Ontex er alles aan heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle maten, gewichten, inhouden, dimensies en afmetingen weergegeven op de Website van Ontex mogelijk een afwijking van 2%.
 11. 2.4 Een bestelling van de Koper wordt geacht een uitnodiging van de Koper te zijn naar aanleiding van een door Ontex langs elektronische weg gedane uitnodiging om in onderhandeling te treden met betrekking tot de aankoop van een product of dienst. Indien Ontex dit aanbod aanvaardt, zal zij dit aan de Koper per e-mail bevestigen. Na ontvangst van de e-mail komt een overeenkomst ("Overeenkomst") tussen Ontex en de Koper tot stand.
 12. 2.5 Indien Ontex niet in staat is de Koper van een product te voorzien, bijvoorbeeld omdat het product niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is in de weergave van de prijs zoals bepaald in artikel 4.4, zal Ontex de Koper hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en zal Ontex de bestelling van de Koper niet verwerken. Voor het geval dat de Koper de producten reeds betaald heeft zal Ontex de Koper dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 13. 3 Herroepingsrecht

 14. 3.1
  De Koper beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om aan Ontex mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na:
  • (a) voor dienstenovereenkomsten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten;
  • (b) voor verkoopovereenkomsten: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of:
  • - indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;
  • - indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
  • voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.
 15. 3.2 De Koper dient onze iD-helpdesk via e-mail, een andere ondubbelzinnige verklaring of via het modelformulier voor herroeping, opgenomen in bijlage bij deze algemene verkoopsvooorwaarden, op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de ongeopende producten wenst terug te zenden, met vermelding van het betreffende bestelnummer, de producten en de hoeveelheid. In ruil ontvangt de Koper een e-mail met de mededeling dat hij de ongeopende producten moet terugzenden. Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de ongeopende producten zijn ontvangen en gecontroleerd op de terreinen van Ontex of nadat de Koper heeft aangetoond dat hij de producten ongeopend heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Koper draagt alle directe kosten die ontstaan ten gevolgen van dergelijke terugzending.
 16. 3.3
  De Koper kan zich niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht voor:
  • - de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • - de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • - de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 17. 4 Prijs en betaling

 18. 4.1 De prijs van de producten wordt aangegeven in euro (EUR) en zijn inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. Meer informatie over de verzendkosten vindt u op onze Levering pagina.
 19. 4.2 De Koper betaalt de prijs bij het plaatsen van zijn/haar bestelling. De Koper kan enkel betalen met debetkaart of creditkaart.
 20. 4.3 Betaling van de volledige prijs dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling. De verzending door Ontex zal pas volgen nadat Ontex de volledige betaling heeft ontvangen.
 21. 4.4 Ontex neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de producten correct weergegeven zijn wanneer zij in het systeem worden opgenomen. Ontex’ site bevat echter een groot aantal producten en het is mogelijk dat, ondanks Ontex' redelijke inspanningen, een aantal van de producten op de site van Ontex van een verkeerde prijs zijn voorzien. Indien Ontex een fout ontdekt in de prijs van de producten die de Koper heeft besteld, zal Ontex de Koper van deze fout op de hoogte brengen en de Koper de mogelijkheid aanbieden de aankoop voort te zetten aan de juiste prijs of de Koper de mogelijkheid laten de bestelling te annuleren. Ontex zal de bestelling van de Koper niet verwerken totdat Ontex instructies van de Koper ontvangen heeft. Indien Ontex niet in staat is de Koper te contacteren via de contactgegevens die de Koper tijdens het bestelproces meedeelde, zal Ontex de bestelling als geannuleerd beschouwen en stelt Ontex de Koper hiervan schriftelijk in kennis. Er dient rekening mee gehouden te worden dat indien de fout aangaande de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en ze redelijkerwijze had kunnen herkend worden door de Koper als een fout aangaande de prijs, hoeft Ontex de producten niet aan de Koper te leveren aan de foutieve (lagere) prijs.
 22. 5 Levering en levertijd

 23. 5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de producten geleverd op het adres vermeld tijdens de bestelling en het registratieproces.
 24. 5.2 Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mailbevestiging in overeenstemming met artikel 2.4. Indien het niet mogelijk is voor Ontex om de producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, dient Ontex de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. In zulk geval, kan de Koper de overeenkomst beëindigen.
 25. 5.3 De Koper is verplicht de geleverde Producten door Ontex op de afgesproken tijd en plaats aan te nemen en dient de leveringsbon te ondertekenen voor ontvangst. Ontex levert producten niet verder dan op de begane grond van het gebouw van de Koper.
 26. 5.4 Indien er niemand beschikbaar is op het adres van de Koper om de levering in ontvangst te nemen, zal Ontex de Koper een brief achterlaten met de melding dat de producten naar Ontex' gebouwen teruggezonden werden, in welk geval de Koper verzocht wordt contact op te nemen met Ontex om de levering te herplannen.
 27. 5.5 Alle zichtbare gebreken aan de buitenverpakking moeten worden meegedeeld op de vrachtbrief of schriftelijk gemeld worden per aangetekende brief aan iD-helpdesk binnen een termijn van 14 kalenderdagen, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Niettegenstaande het voorgaande, houdt het gebruik van de geleverde Producten door de Koper een onherroepelijke aanvaarding in.
 28. 5.6 Het risico op verlies en beschadiging van de Producten alsook de eigendom van de Producten gaan over op de Koper bij de levering.
 29. 6 Intellectuele Eigendom

 30. 6.1 De Koper erkent dat Ontex of een van haar verbonden ondernemingen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het productieproces, de samenstelling en de technische specificaties van de producten. Bovendien blijft Ontex de exclusieve eigenaar van de naam, het merk en het logo waaronder de producten worden verkocht. De Koper verbindt zich ertoe geen vordering in te dienen betreffende de bovengenoemde intellectuele rechten.
 31. 7 Waarborgen en aansprakelijkheid

 32. 7.1 Ontex’ aansprakelijkheid en waarborg zijn beperkt voor zover toegestaan door het Belgische recht.
 33. 7.2 Ontex is verantwoordelijk voor verborgen gebreken en gebreken in vakmanschap met betrekking tot de gekochte goederen die binnen een termijn van 2 jaar vanaf de datum van levering optreden. Indien een gebrek tijdens deze periode optreedt, dient Ontex het product te vervangen of te herstellen, naargelang de keuze van de Koper. Om zich op deze garantie te kunnen beroepen, dient de Koper de gebreken aan Ontex per aangetekend schrijven te melden binnen een termijn van 60 dagen nadat ze door de Koper zijn ontdekt of hadden moeten ontdekt worden en dient hij/zij het defecte product binnen die periode van 60 dagen aan de iD-helpdesk terug te zenden. Deze garantie geldt enkel voor producten verworven door een in België gevestigde consument. Deze garantie heeft geen invloed op het recht van de Koper om zich op de wettelijke garantie te beroepen zoals voorzien in artikel 1649bis en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.
 34. 7.3
  Ontex zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Koper indien deze laatste:
  1. de producten in ongepaste of vuile opslagplaatsen opgeslagen heeft;
  2. de producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn bestemd.
 35. 7.4 Ontex’ contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zal niet meer bedragen dan de respectieve grenzen van de aansprakelijkheid gedekt door de verzekering onderschreven door Ontex. Ontex’ verzekering biedt dekking tot een maximum van 1.000.000,00 euro per gebeurtenis en als jaarlijkse totaal.
 36. 7.5 Ontex is niet aansprakelijk voor of verplicht tot het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst, verloren inkomsten, beperkingen bij de productie, administratieve - of personeelskosten, verlies van klanten of vorderingen van derden.
 37. 7.6 De beperkingen inzake aansprakelijkheid in artikel 7.4 en artikel 7.5 vinden geen toepassing in het geval van bedrog, opzet of grove fout begaan door Ontex of die van haar aangestelden of lasthebbers, of lichamelijke letsels of dood door toedoen van Ontex’ nalaten. Niets in deze algemene voorwaarden zal de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken (bepaald bij artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk wetboek), of de wettelijke verplichting tot levering van een goed dat met de overeenkomst in overeenstemming is (bepaald bij de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk wetboek) opheffen of verminderen.
 38. 7.7 Ontex is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website. Ontex is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website.
 39. 8 Bescherming van peroonsgegevens

 40. 8.1 We gebruiken uw persoonsgegevens enkel en alleen in overeenstemming met onze Privacy Policy. Neem uw tijd om de Privacy Policy te lezen, gezien het belangrijke voorwaarden bevat die van toepassing zijn op u.
 41. 9 Overmacht

 42. 9.1 Noch Ontex, noch de Koper is aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten de controle van Ontex liggen en de normale gang van zaken verstoren, zonder dat van Ontex vereist is om het onverwachte karakter van deze omstandigheden aan te tonen.
 43. 9.2 De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke overmacht situatie te overwinnen.
 44. 9.3 Indien de overmacht situatie voor een periode van meer dan 90 dagen duurt, heeft elke partij het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij.
 45. 10 Overdracht

 46. 10.1 Ontex kan de overeenkomst of enig deel daarvan aan elke persoon, firma of bedrijf overdragen, tenzij hierdoor de garanties van de consument zonder diens instemming geringer kunnen worden.
 47. 10.2 De Koper is niet gerechtigd om de Overeenkomst of enig deel daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontex over te dragen.
 48. 11 Overige

 49. 11.1 Storing of vertraging door Ontex bij de handhaving van of gedeeltelijk handhaven van enige bepaling van de overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van haar rechten uit hoofde van de overeenkomst, nu of in de toekomst.
 50. 11.2 Indien op enig moment enige bepaling van deze algemene voorwaarden van verkoop op welke manier dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zouden zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, zal noch de wettigheid, noch de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en van de overeenkomst aangetast of beschadigd zijn op welke manier dan ook. Ontex en de Koper zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om alle onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling, met in wezen dezelfde economische omvang voor de partijen en, in zoverre wettelijk is toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling bevatten.
 51. 12 Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

 52. 12.1 Elke overeenkomst met in begrip van deze algemene verkoopsvoorwaarden, wordt beheerst door het Belgisch recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (het Weens Koopverdrag van 11 april 1980) wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
 53. 12.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of met deze algemene voorwaarden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde. 12.3 Onlinegeschillenbeslechting (ODR). ODR is een afkorting voor Online Dispute Resolution, Engels voor onlinegeschillenbeslechting. Het betreft een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. Het ODR internetplatform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/odr. 54. Bijlage. Modelformulier voor herroeping
 55. Gedrukte versie

 56. (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  Aan: Ontex BV, iD Direct, Help Desk, Genthof 5, 9255 Buggenhout, (België) (e-mail: iddirect-belux@ontexglobal.com)

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  Naam/Namen consument(en)

  Adres consument(en)

  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.