Gebruiksvoorwaarden

Laatste herziening: [ 17/01/2018 ]

Gedrukte versie

Aanvaarding en wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

Door uw toegang tot en het gebruik van deze http://www.id-direct.com/belgiumb2c/nl/home.html Website, of door op “AANVAARDEN” te klikken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en stemt u ermee in dat u eraan gebonden bent. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, mag u deze Website niet gebruiken.

Als u deze Gebruiksvoorwaarden aangaat voor rekening van een onderneming of instelling, stemt u hierbij in – en verklaart en legt u uit dat de onderneming of de instelling die u vertegenwoordigt (hierna samen de “Gebruiker” genoemd) instemt – met deze Gebruiksvoorwaarden.

ONTEX kan te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden herzien, en deze wijziging zal van kracht zijn vanaf het moment waarop ze op de Website geplaatst wordt. Wij zullen u op de hoogte brengen van de veranderingen in deze Gebruiksvoorwaarden door de ingangsdatum bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken. U stemt ermee in dat u gebonden bent aan deze herzieningen, en dat u daarom deze pagina moet bezoeken telkens u de Website bezoekt om de huidige voorwaarden waaraan u gebonden bent te bepalen.

Indien dit voorgeschreven is door de geldende wetgeving, zult u binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen. Uw verdere gebruik van de Website na een wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan dat u instemt met deze gewijzigde voorwaarden.

Bedrijfsinformatie

Deze website wordt beheerd door:

Ontex BV
Genthof 5
9255 Buggenhout
België
Btw: BE 0419.457.296 RPR Gent - Afdeling Dendermonde
E-mail: iddirect-belux@ontexglobal.com Telefoon: +32 (0)52 399 813

Aankoop

Elke aankoop van producten van ONTEX op de Website is onderworpen aan de Algemene Verkoopsvoorwaarden van ONTEX. U wordt verzocht deze voorwaarden te aanvaarden voordat u een bestelling plaatst op de Website.

Inhoud van de Website

De informatie met betrekking tot ONTEX en de producten en diensten op deze Website wordt verstrekt in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

  • - De informatie op deze Website wordt gegeven “zoals ze is”. ONTEX geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze Website. Voor zover toegestaan volgens de geldende wetgeving zullen noch ONTEX, noch de contractanten of werknemers aansprakelijk zijn voor rechtstreekse, incidentele, onrechtstreekse, bijkomende of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van enige inhoud van deze Website, in overeenstemming met de rubrieken “Afwijzing van garantie” en “Beperking van aansprakelijkheid” hieronder.
  • - ONTEX behoudt zich het recht voor om te allen tijde toevoegingen, schrappingen of wijzigingen aan te brengen aan de op deze Website opgenomen informatie, om (tijdelijk of permanent) de toegang tot de Website te blokkeren of de Website af te sluiten, zonder voorafgaande kennisgeving, om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan de Website.
  • - Hoewel ONTEX alle redelijke inspanningen levert om deze Website te vrijwaren van virussen, kan ze dit niet garanderen, en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor virussen. Wij raden u dan ook aan om alle passende voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze Website downloadt.
  • - ONTEX wil de Website regelmatig updaten, maar voor zover toegestaan volgens de geldende wetgeving neemt ze geen verplichting op zich om de inhoud te updaten.

Toegestaan gebruik

De volgende activiteiten die verband houden met het gebruik van de Website zijn uitdrukkelijk verboden: (i) elk gebruik van de Website dat naar onze mening de betrouwbaarheid, snelheid of werking van de Website of elke onderliggende hardware of software daarvan schade toebrengt, en (ii) elk gebruik van de Website dat onwettig of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden is.

U mag de Website niet raadplegen of gebruiken op een manier die de accounts, computersystemen of netwerken van ONTEX zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden. U mag niet proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot de accounts, computersystemen of netwerken van ONTEX. U mag geen robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of de accounts, computersystemen of netwerken van ONTEX.

U mag de Website of de inhoud van de Website niet raadplegen, downloaden, gebruiken of exporteren wanneer dit in strijd is met de exportwetten en -regels van de VS of de EU, of met alle andere geldende wetten of regels.

Intellectuele-eigendomsrechten

De materialen op deze Website, met inbegrip van alle informatie, gegevens, tekst, geluid, foto's en afbeeldingen, en alle broncodes, software en andere materialen zijn het eigendom van ONTEX of de licentiegevers en worden beschermd door lokale en internationale intellectuele en andere eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten en naburige rechten, databaserechten, ontwerp en modellen, handelsmerken en handelsbenamingen, octrooien, enz. Onverminderd verplichte rechten die u mogelijk hebt volgens de geldende wetgeving, mag u de materialen op deze Website niet gebruiken, overdragen, aanpassen, veranderen, verkopen, verdelen, vermenigvuldigen of publiceren, noch volledig, noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ONTEX.

U mag deze Website en de materialen op deze Website enkel gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en mits naleving van alle intellectuele-eigendomsrechten of alle andere aan u aangegeven rechten. Wanneer u een kopie maakt van de materialen op deze Website, moet u ook alle copyrightvermeldingen en andere vermeldingen in de materialen toevoegen, met inbegrip van de copyrightvermelding onderaan de pagina.

“ONTEX”, het “ONTEX”-logo en de namen die wij gebruiken voor onze producten en diensten op deze Website zijn internationale en lokale handelsmerken die toebehoren aan ONTEX en die beschermd worden door lokale en internationale wetten inzake handelsmerken en andere intellectuele eigendom. Al deze handelsmerken, evenals alle andere handelsmerken die overal ter wereld geregistreerd of op een andere manier beschermd zijn, behoren toe aan ONTEX.

Als u de materialen of handelsmerken op deze Website gebruikt zonder de toestemming van ONTEX, of op een manier die niet toegestaan is door deze Gebruiksvoorwaarden, schendt u mogelijk onze intellectuele-eigendomsrechten of die van anderen, waaronder, maar niet beperkt tot, copyright, auteursrecht of naburig recht, databaserecht, ontwerp- of modelrecht, handelsmerk, octrooi, en andere wetten. In dat geval kunnen wij automatisch uw toestemming om deze Website te gebruiken, intrekken, en wij behouden ons het recht voor om alle maatregelen te nemen die wij passend achten om elke schending van intellectuele-eigendomsrechten te voorkomen, te beëindigen of er schadeloos voor gesteld te worden. Het wettelijke eigendomsrecht van de materialen blijft bij ons of bij de auteurs van de materialen op deze Website. Alle niet uitdrukkelijk toegekende rechten zijn voorbehouden. U stemt ermee in het logo of handelsmerken van ONTEX op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Geen andere rechten van eender welke aard worden toegestaan of toegekend of zullen op enige andere manier doorgegeven worden aan personen die deze informatie verwerken.

Afwijzing van garantie

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS. DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD “ZOALS ZE IS” EN “VOOR ZOVER BESCHIKBAAR”, MET ALLE GEBREKEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING WIJST ONTEX UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VOOR VERBORGEN GEBREKEN, VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING GEEFT ONTEX GEEN GARANTIE DAT (i) DE WEBSITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, (ii) DE WEBSITE ONONDERBROKEN, SNEL, VEILIG, FOUTLOOS OF VRIJ VAN VIRUSSEN ZAL ZIJN, (iii) DE INFORMATIE DIE DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VERKREGEN KAN WORDEN JUIST, VOLLEDIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN.

ELK MATERIAAL DAT GEDOWNLOAD OF OP EEN ANDERE MANIER VERKREGEN WORDT DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE WORDT VERKREGEN NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO, EN U ALLEEN ZULT VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ELKE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ELK GEGEVENSVERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DIT MATERIAAL, IN OVEREENSTEMMING MET DE RUBRIEK “BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID” HIERONDER.

De bovenvermelde beperkingen van garanties zijn mogelijk niet toegestaan in alle rechtsgebieden, en deze beperkingen doen met name geen afbreuk aan uw verplichte rechten als consument onder geldende wetten.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle aankondigingen en verklaringen die op deze Website gedaan worden met betrekking tot marketingactiviteiten of financiële gegevens zijn enkel intentieverklaringen en houden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid van de kant van ONTEX en/of de tussenpersonen en gelieerde ondernemingen in.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING BEGRIJPT EN STEMT U ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT ONTEX, ZIJN CONTRACTANTEN OF WERKNEMERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE EN GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT VERLIES VAN HET GEBRUIKSGENOT, GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING, OMZETDERVING, VERLIES VAN KANSEN, VAN GOODWILL, VAN KLANTEN TEN GEVOLGE VAN OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN SOFTWARE, DOCUMENTEN, LEVERING OF NIET-LEVERING VAN DIENSTEN, VERTRAGING IN OF ONDERBREKING VAN DE TOEGANG TOT DE WEBSITE, ONJUISTE INHOUD OF WEGLATING, OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE, EVENALS VORDERINGEN VAN DERDEN (ZELFS ALS ONTEX OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADECLAIMS), DIE VOORTVLOEIEN UIT VORDERINGEN OP BASIS VAN GARANTIE, OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DADEN, NALATIGHEID (MET INBEGRIP VAN GROVE NALATIGHEID), VERBORGEN GEBREKEN, RISICOAANSPRAKELIJKHEID EN ELKE ANDERE RECHTSTHEORIE.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONTEX, ZIJN DIRECTIELEDEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN, LEVERANCIERS (INDIEN VAN TOEPASSING), VOOR VERLIES EN SCHADE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG VAN UW FEITELIJKE SCHADE, EN NIET MEER DAN € 100. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS MOGELIJK NIET VAN KRACHT IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN ONTEX, ZIJN DIRECTIELEDEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, TUSSENPERSONEN OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U VOOR ENIG ANDER VERLIES OF ENIGE ANDERE SCHADE DAN DIE HIERBOVEN BESCHREVEN.

Deze beperking van aansprakelijkheid houdt geen beperking in van de aansprakelijkheid van ONTEX voor de eigen opzettelijke nalatigheid of fraude of elke andere aansprakelijkheid die volgens de geldende wetgeving niet uitgesloten mag worden, en doet geen afbreuk aan uw verplichte rechten als consument onder de geldende wetgeving.

Externe links

Deze Website bevat een aantal hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden puur informatief gegeven. Deze websites en de informatie op deze websites vallen niet onder het beheer of het toezicht van ONTEX. Ze werden niet door ons gecontroleerd en deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet op hen van toepassing. ONTEX biedt geen garantie van de kwaliteit, rechtsgeldigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op deze websites. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het raadplegen van de informatie op deze websites af.

Accounts en wachtwoorden

Als u beslist om u in te schrijven op de Website, mag u uw wachtwoord(en), accountinformatie of toegang tot de Website niet delen. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van uw wachtwoord(en) en accountinformatie, en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord(en) of account(s) of ten gevolge van uw toegang tot de Website.

Algemeen

Uw verplichtingen onder deze rubriek en de rubrieken “Afwijzing van garantie” en “Beperking van aansprakelijkheid” blijven na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden nog 5 jaar van kracht.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die onverminderd van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van een van deze Gebruiksvoorwaarden zal beschouwd worden als een verdere of blijvende verklaring van afstand van deze voorwaarde of een andere voorwaarde.

U stemt ermee in ONTEX en de bestuurders, directieleden, werknemers, contractanten en tussenpersonen te vrijwaren en te beschermen tegen alle vorderingen, gerechtelijke acties, schade, onkosten, kosten en verliezen (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, economisch of voortvloeiend, en met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van kansen, omzetderving, gegevensverlies en verlies van goodwill, evenals vorderingen van derden) die voortvloeien uit, in verband staan met of op een andere manier betrekking hebben op uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De Website werd gecreëerd onder en wordt beheerd volgens de Belgische wet. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle contractuele of niet-contractuele (inclusief precontractuele) kwesties met betrekking tot hun totstandkoming, rechtsgeldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering en beëindiging worden geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met en geregeld door de Belgische wetten, voor zover de Belgische wetten niet opgeheven worden door geldende dwingende wetten, zoals wetten inzake consumentenbescherming waar u verplicht baat bij zou hebben.

Zonder afbreuk te doen aan uw verplichte rechten volgens de geldende wetgeving om elke vordering door te sturen naar een andere bevoegde rechtbank, zal elk geschil dat ontstaat tussen de partijen en dat voortvloeit uit of in verband staat met deze Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Website en/of contractuele of niet-contractuele (inclusief precontractuele) kwesties met betrekking tot hun totstandkoming, rechtsgeldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering en beëindiging uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde (België) vallen.